Bojana Ginn Video

Bojana GInn Art 1

Bojana Ginn Phygital Muse 1

GINN NASA

Bojana Ginn, Kandinsky- Paik 1

Bojana Ginn, Kandinsky- Paik 2

 

 

 

 

 

Bojana Ginn, Liquid Lines, Lightroom

 

 

 

 

Bojana Ginn, Video Art

 

Bojana Ginn Video Architecture 3

 

 

FullSizeRender

17b


Bojana Ginn, Recode. Play. Loop., Detail

Bojana Ginn c

Bojana Ginn, Recode.Play.Loop., Detail 2

BojanaGinnArt4